Search
Close this search box.

Vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) voor Fasned BV voor het wijzigen van het energielaadpunt op verzorgingsplaats Kolthoorn langs de rijksweg A50 in de gemeente Heerde.

Redactie Oldenzaalnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Oldenzaal.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) voor Fasned BV voor het wijzigen van het energielaadpunt op verzorgingsplaats Kolthoorn langs de rijksweg A50 in de gemeente Heerde.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat deelt, overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, mede dat aan Fastned B.V. te Amsterdam, op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, vergunning is verleend voor het wijzigen van de vergunning van 5 juni 2013, met kenmerk RWS-2013/29028 (Z8500242814), voor het realiseren en exploiteren van een oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats Kolthoorn langs de rijksweg A50, ter hoogte van km 227,300 (HRR) in de gemeente Heerde, welke vergunning laatstelijk is gewijzigd bij beschikking van 6 september 2021 (kenmerk RWS-2021/31619 (RWSZ2021-00012917). De wijziging betreft onder andere: het wijzigen van de overkapping, het realiseren van 2 laadeilanden, het plaatsen van 4 snelladers, het realiseren van een technische zone (waaronder een transformator, meterkast en powercabines), het plaatsen van een totem en het aanleggen van 6 parkeerplaatsen voor personenauto’s. De ontwerpvergunning met bijbehorende stukken heeft van 22 november 2022 tot en met 3 januari 2023 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ontwerpvergunning zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. De vergunning is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpvergunning.TerinzageleggingDe vergunning (zaaknummer RWSZ2022-00004277) met bijbehorende stukken ligt vanaf 17 februari 2023 tot en met 31 maart 2023 ter inzage bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland: Eusebiusbuitensingel 66 in Arnhem. Voor het inzien van de vergunning dient u telefonisch een afspraak te maken. Dit kan via het telefoonnummer 06 159 528 31.De vergunning met bijbehorende stukken is ook beschikbaar op het Rijkswaterstaat publicatie platform via de website: https://open.rws.nl/ter-inzage/vergunningen.Beroep instellen Belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpwijzigingsbeschikking, kunnen binnen de bovengenoemde termijn beroep instellen bij de rechtbank in het rechtsgebied waar zij wonen of gevestigd zijn (zie Externe link: http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/ Rechtbanken/). Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen tegen de ontwerpwijzigingsbeschikking hebben ingediend.Waar moet een beroepschrift aan voldoen? Het beroepschrift moet zijn ondertekend en tenminste het volgende bevatten: naam en adres van de indiener; de dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt; een opgave van redenen waarom men zich met de beslissing niet kan verenigen; zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.Digitaal beroep U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via Externe link:http://loket.rechtspraak.nh/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. Verzoek om voorlopige voorziening Gelijktijdig met of na het indienen van beroep kunnen belanghebbenden, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter.Crisis- en herstelwetOp dit besluit is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift de beroepsgronden gericht tegen het besluit moet opnemen. Er mag dus geen pro forma beroep worden ingesteld. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien de beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn van zes weken zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Wat zijn de kosten? Zowel in verband met de behandeling van beroep als in verband met de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening worden griffierechten geheven. Over de hoogte daarvan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit moet betalen krijgt u na het indienen van beroep c.q. het verzoek om voorlopige voorziening bericht van de rechtbank.Inlichtingen Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen de afdeling vergunningverlening van Rijkswaterstaat Oost-Nederland via e-mailadres: on-vergunningen@rws.nl.DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Mevrouw mr. M. Witte

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Heerde
  2. Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid